Legaal

Conditions générales de vente

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn geldig voor elke aankoop die op de website www.chaussea.com gebeurt

Versie van 23/05/2022

Preambule/ Wettelijke Vermeldingen

CHAUSSEA is een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 15.000.000 euro, ingeschreven in het Handels- en vennootschapsregister van BRIEY onder het nummer B 330 267 691 SIRET 330 267 691 00377 CODE APE 4772A INTRACOMMUNAUTAIRE BTW 77330 267 691 (hierna "CHAUSSEA" genoemd).
Telefoon: +33 9.69.39.54.00 - Telefoonnummer niet overbelast (gesprekskosten in het Franse moederland)
Fax: 03.82.20.02.30
E-mail: sav@chaussea.com
De maatschappelijke zetel van CHAUSSEA is gevestigd op 105 avenue Charles de Gaulle te VALLEROY (54910). CHAUSSEA is houder van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij de Compagnie ALLIANZ.
De site is ondergebracht door de SAS APTUM Technologies (Frankrijk), gelegen in de Green Side Bat 2 - 400 avenue Roumanille te BIOT (06410) - Frankrijk Directe lijn: 0 805 210 280

website: www.aptum.com - RCS Antibes B 749 865 820 - APE-code 6312Z - BTW FR50749865820
- SAS op het kapitaal van 637 584 €.

De AV worden opgesteld overeenkomstig de Franse wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 inzake het vertrouwen in de digitale economie en de Franse wet nr. 2014-344 van 17 maart 2014 en uitvoeringsbesluit, Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 van toepassing met ingang van 25 mei 2018.

1. Doel en toepassingsgebied

De AV hebben tot doel, enerzijds, elke persoon die zich naar de Site begeeft om er een bestelling te plaatsen (hierna "Koper"), te informeren over de voorwaarden waaronder de verkoper, CHAUSSEA, de bestelde producten verkoopt en levert, en, anderzijds, de rechten en verplichtingen van de partijen in het kader van de verkoop van producten door CHAUSSEA vast te stellen.
Elke bestelling van producten houdt in dat de Koper deze volledig aanvaardt en de AV volledig accepteert. Het niet uitoefenen van een recht door CHAUSSEA kan in geen geval worden beschouwd zou CHAUSSEA afstand doen van dit recht.
CHAUSSEA behoudt zich de mogelijkheid voor om de AV te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De bestelling wordt onderworpen aan de AV die van kracht zijn op het moment dat de bestelling wordt geplaatst. CHAUSSEA raadt elke Koper dan ook aan om regelmatig de AV’ op de Site te raadplegen. De Koper verklaart voorafgaand aan zijn bestelling:

 • Dat hij over de volledige rechtsbevoegdheid beschikt om zelf of via zijn wettelijke vertegenwoordiger een bestelling op de Site te plaatsen. CHAUSSEA kan in geen geval gehouden zijn de juridische draagkracht van zijn Kopers na te gaan. Indien bijgevolg een Koper die niet over de wettelijke bevoegdheid beschikt, moeten zijn wettelijk verantwoordelijken de volledige verantwoordelijkheid op zich nemen voor elke bestelling op de Site en zullen zij in het bijzonder de prijs ervan moeten betalen;
 • de AV te aanvaarden en na te leven;
 • de bestelling van producten met het oog op de wederverkoop ervan achterwege te laten; en
 • dat de bestelling van producten op de Site geen rechtstreeks verband houdt met zijn beroepsactiviteit en strikt beperkt is tot persoonlijk gebruik.

2. Contractvorming en bestellingen

2.1 Producten en prijzen

De te koop aangeboden producten zijn beschikbaar op de website http://www.chaussea.com en zijn uitsluitend bestemd voor consumenten met een leveringsadres in Frankrijk, Corse Andorra, Monaco, Luxemburg, Duitsland, Spanje, België, Nederland, Portugal, Oostenrijk en Italië.
Levering naar een ander adres is uitgesloten.

De prijzen van de op de Site te koop aangeboden producten, uitgedrukt in euro, zijn deze die van kracht zijn op het ogenblik waarop de Koper de bestelling plaatst. CHASSEA kan de verkoopprijzen op elk ogenblik wijzigen tot het moment van de bestelling (tenzij er een kennelijke fout is gemaakt in de prijs van een product dat online te koop wordt aangeboden op de Site, in welk geval CHAUSSEA de Koper onverwijld in kennis zal stellen van de toepasselijke reële prijs - zelfs na de bestelling – waarna het de Koper vrijstaat om zijn bestelling te bevestigen tegen de nieuwe prijs of er kosteloos van af te zien ).

Deze prijzen omvatten geen verzendkosten/leveringskosten, die worden aangerekend naast de prijs van de aangekochte producten en meer in het algemeen alle andere specifieke kosten die bij de validering van de bestelling worden gemeld. De verzendkosten moeten worden vermeld voordat de koper de bestelling bevestigt. De verschillende verzendingsmodaliteiten worden hierna in de AV beschreven en kunnen te allen tijde door CHAUSSEA worden gewijzigd.
De prijzen omvatten de belasting over de toegevoegde waarde (hierna "btw” genoemd) die van toepassing is op de dag van de bestelling. Wijzigingen van het toepasselijke btw-tarief worden automatisch doorberekend in de prijs van de producten die CHAUSSEA op zijn website verkoopt.

2.2 Productkenmerken

De Koper kan één of meerdere producten selecteren uit de verschillende categorieën die op de CHAUSSEA-website worden aangeboden.
CHAUSSEA mag te allen tijde het assortiment van de producten die op de website van CHAUSSEA te koop worden aangeboden wijzigen, meer bepaald gezien de beperkingen die verbonden zijn met bepaalde leveranciers, zonder afbreuk te doen aan de door de Koper geplaatste bestellingen.
Overeenkomstig artikel L.111-1 van het Consumentenwetboek kan de Koper, voorafgaand aan zijn bestelling, op de Site CHAUSSEA kennis nemen van de essentiële kenmerken van de goederen die hij wenst te bestellen.

2.3 Beschikbaarheid

De door CHAUSSEA ingediende offertes zijn geldig zolang zij op de site worden bekendgemaakt en in zoverre de voorraden strekken.
Informatie over de beschikbaarheid van producten wordt verschaft aan de Koper op het ogenblik van het plaatsen van zijn bestelling.
Bestellingen kunnen niet worden gevalideerd wanneer ze niet meer voorradige producten bevatten. Elk winkelwagentje mag maximaal 8 artikelen bevatten

2.4 Bestelling

Om bestellingen te plaatsen, moet u een klantaccount aanmaken.
Om een klantaccount aan te maken, moet de Koper alle velden invullen die met een asterisk zijn gemarkeerd, zoals:

 • NAAM
 • VOORNAAM
 • E-MAILADRES
 • WACHTWOORD

Om zijn klantaccount te valideren, moet de Koper een wachtwoord registreren en bevestigen. Dit wachtwoord is strikt vertrouwelijk en de Koper verbindt zich ertoe CHAUSSEA op de hoogte te brengen van elk misbruik van zijn wachtwoord en/of zijn klantenaccount.
Wanneer de klantenrekening wordt aangemaakt moet de Koper, als aanvulling op deze informatie, onderstaande gegevens verplicht invullen teneinde zijn bestelling te kunnen plaatsen:

 • Het postadres (één voor het leveringsadres en één voor het factuuradres indien dit niet hetzelfde is als het leveringsadres)
 • Een telefoonnummer

De Koper waarborgt dat de verstrekte informatie juist en waarachtig i en ontheft CHAUSSEA van elke aansprakelijkheid omwille van de onjuistheid van de verstrekte informatie. De Koper beschikt in zijn eigen specifieke ruimte over zijn klanteninformatie. De Koper kan ook een klantaccount aanmaken met zijn Facebook- en/of Twitter-account. De Koper heeft de mogelijkheid om zijn voorgenomen bestelling gedetailleerd te verifiëren en eventuele fouten te corrigeren tot op het ogenblik van de bevestiging van zijn bestelling.
Vanaf het ogenblik dat de Koper zijn bestelling bevestigt door tijdens het bestelproces op de "Kopen"-knop te klikken en, na in zijn winkelwagentje de inhoud van de bestelling te hebben gecontroleerd, valideert de Koper de verkoop definitief door middel van betaling en wordt hij geacht met kennis van zaken de inhoud en de voorwaarden van de betreffende bestelling te hebben aanvaard. Meer bepaald zal de Koper worden geacht deze AV, de prijzen, volumes, kenmerken, hoeveelheden en leveringstermijnen van de door de koper te koop aangeboden en bestelde producten te hebben aanvaard.
Deze bestelling wordt bevestigd door het versturen van een e-mail naar de Koper. De Koper wordt ervan in kennis gesteld dat deze e-mail wordt gestuurd naar het e-mailadres dat door de Koper is ingevoerd op het ogenblik dat hij zijn bestelling plaatste. CHAUSSEA raadt de Koper aan deze e-mail op papier of digitaal te bewaren.
CHAUSSEA behoudt zich het recht voor om elke bestelling van een Koper met wie een geschil bestaat, te weigeren.
Elke bestelling is beperkt tot maximaal 8 artikelen.

3. Betaling

3.1 Betalingsmodaliteiten

De tot dusver aanvaarde betaalmiddelen zijn: CB, Visa, MasterCard, PayPal, Bancontact (alleen voor België).
De eventuele bankkosten blijven ten laste van de Koper, ook in geval van terugbetaling. De Koper verklaart dat hij volledig gemachtigd is om de ter financiering van zijn bestelling voortgebrachte betaalkaart te gebruiken.
Cadeaukaarten en crediteringen die in de winkel zijn uitgegeven, zijn niet geldig op de Site.

3.2. Beveiliging van betalingstransacties

CHAUSSEA verbindt zich ertoe gebruik te maken van gecodeerde en beveiligde transmissie- en betalingsmethoden die behoren tot de best presterende die de hedendaagse technologie te bieden heeft. Er wordt geen betalingsinformatie bijgehouden, aangezien financiële transacties plaatsvinden via de bankinterface van de HIPAY-partner.
CHAUSSEA gebruikt de 3Dsecure procedure, de 3Dsecure procedure is varieert naargelang de bank. Bijvoorbeeld: de Koper kan op zijn mobiele telefoon een code krijgen die naar de betaalpagina kan worden doorgestuurd nadat hij alle voor de betaling noodzakelijke bankgegevens heeft verstrekt.

3.3. Betalingsincidenten

CHAUSSEA behoudt zich het recht voor om elke uitvoering van bestellingen en/of leveringen, ongeacht de aard en het uitvoeringsniveau, op te schorten of te annuleren bij gebrek aan betaling of gedeeltelijke betaling van elk bedrag dat de Koper verschuldigd zou zijn bij een betalingsincident, in geval van fraude of poging tot fraude, met inbegrip van latere bestellingen.

3.4. Verwijlintresten

Elk bedrag dat niet op de vervaldag wordt betaald, wordt van rechtswege met de wettelijke intrestvoet verhoogd, waarbij het bedrag ambtshalve op de rekening van de cliënt zal worden gedebiteerd.

4. De e-reserveringsoptie

CHAUSSEA biedt de mogelijkheid om de beschikbaarheid van een of meer artikelen van uw keuze* in de winkel te raadplegen en gratis te reserveren.
*Artikelen in de uitverkoop kunnen niet in de winkel worden gereserveerd. Indien u meerdere artikelen wenst te reserveren, waaronder één of meer artikelen in de uitverkoop, kan de reservatie niet tot een goed einde worden gebracht.
Deze dienst die aan de klant wordt aangeboden, is geen verkoop, maar een eenvoudige reservatie in de winkel zonder aankoopverplichting.

5. Levering

CHAUSSEA levert alleen in Frankrijk, Corsica, Luxemburg, Duitsland, Spanje, België, Nederland.
Om CHAUSSEA-producten te bestellen vanuit Spanje kunt u hier terecht !
Wij herinneren de Koper eraan dat de verzendkosten/ de levering / het vervoer te zijnen laste zijn. De bestelde producten zullen samen met de afleveribon worden verzonden naar het leveringsadres dat de Koper in de loop van zijn bestelproces heeft aangegeven. Alle bestellingen die op een werkdag worden ontvangen, worden de volgende dag verwerkt. De leveringstermijnen beginnen te lopen vanaf de overname van het pakket door Colissimo. Alle leveringen worden per e-mail aangekondigd. Is er niemand aanwezig bij levering, op het adres aangeduid door de Koper, kan het pakje opgehaald worden op een postkantoor binnen de tien (10) dagen na aflevering van het bewijs dat we langs geweest zijn en binnen de veertien (14) dagen bij een ophaalpunt.
Wanneer de Koper zijn bestelling niet ophaalt of wanneer de Koper verkeerde informatie heeft verstrekt tijdens de validering van zijn bestelling, wordt de bestelling teruggestuurd naar CHAUSSEA. Aangezien de Koper de afleveringsmethode kiest, verbindt CHAUSSEA zich ertoe de termijnen (in werkdagen) aan te geven en de leveringskosten, inclusief alle taksen, te vermelden in functie van deafleveringsmethode die tijdens het bestelproces werd gekozen.
De Koper kan kiezen uit de volgende leveringsmethoden:

I. LEVERING CONTINENTAAL FRANKRIJK (met inbegrip van Corsica)

 • Colissimo Woonst: 5,99 € incl. btw
 • Postkantoren/ Pickup Relais / Pickup Station Consignes: 3,99 € excl. btw

II. INTERNATIONALE LEVERING

1. België

 • Colissimo Woonst: 5,99 € incl. btw (7,49 € tegen handtekening)
 • Postkantoren/ Pickup Relais / Pickup Station Consignes: 5,99 € excl. Btw

2. Duitsland

 • Colissimo Woonst tegen handtekening: 7,49 € excl. Btw
 • Relais Pickup/ Consignes Pickup Station : 5,99 € excl. Btw

3. Oostenrijk

 • Colissimo Expert International: 7,49 € excl. Btw

4. Spanje

 • Colissimo Woonst tegen handtekening: 7,49 € incl. btw tegen handtekening
 • Relais Pickup/ Consignes Pickup Station : 5,99 € excl. Btw

5. Luxemburg

 • Colissimo Woonst tegen handtekening: 7,49 € excl. Btw

6. Nederland

 • Colissimo Woonst tegen handtekening: 7,49 € excl. Btw
 • Relais Pickup/ Consignes Pickup Station : 5,99 € excl. Btw

8. Verenigd Koninkrijk

 • Colissimo Woonst tegen handtekening: 7,49 € excl. Btw
 • Relais Pickup/ Consignes Pickup Station : 5,99 € excl. Btw

CHAUSSEA streeft ernaar om de leveringstermijnen na te leven die aangegeven werden bij de aanvaarding van de bestelling, in functie van de logistieke referentietermijn die geldt in de sector, alsook om de bestellingen uit te voeren binnen dertig (30) dagen na de plaatsing ervan, behoudens overmacht, of in geval van omstandigheden buiten zijn controle. Als overmacht worden met name die gevallen beschouwd die als dusdanig in de rechtspraak worden genoemd.
Elke levering wordt geacht te zijn verricht zodra de postdienst of de vervoerder het product ter beschikking heeft gesteld van de Koper. Het is aan deze laatste om de verzendingen bij aankomst te controleren en alle voorbehoud te maken en bezwaren in te dienen (bijvoorbeeld: beschadigde pakjes) die gerechtvaardigd lijken, en dit binnen de dwingende termijn van twee (2) maanden vanaf de kennisname en dit op straffe van verval.

6. Ben je op zoek naar een ander model?
Je krijgt het thuis geleverd!

(DIENST ALLEEN BESCHIKBAAR VOOR FRANKRIJK, België EN Luxemburg)

Wanneer een product in de winkel onbeschikbaar zou zijn of uit voorraad zou zijn, kunnen onze verkoopteams het betrokken paar per post laten leveren in Frankrijk, België en Luxemburg (afhankelijk van de beschikbaarheid van de voorraden op de website).

Hieronder leggen we uit hoe deze nieuwe dienstverlening in zijn werk gaat:

6.1. In de winkel:

 • In de winkel kun je de referentie en de maat die je wilt kopen, doorgeven aan een lid van ons verkoopteam
 • Het verkoopteam controleert de beschikbaarheid van de voorraden voor levering via colissimo
 • Je bent geïdentificeerd (als je al bij CHAUSSEA hebt gekocht) of er wordt een klantenaccount voor je aangemaakt.
 • Samen kiest u de leveringswijze (Modaliteiten en Tarieven in artikel 6.4)
 • Je betaalt direct in de winkel het of de artikelen die je wilt. (Geaccepteerde betalingen: Zie voorwaarden winkel)

6.2. HIER:

 • U wordt per e-mail op de hoogte gebracht van de afhandeling van de bestelling en van de verzending.
 • U kunt de voortgang van uw bestelling rechtstreeks volgen op de website www.chaussea.com, door u aan te melden bij uw klantaccount onder "Mijn bestellingen".
 • Je ontvangt het pakket binnen 2 à 5 dagen.
  (Opgelet: deze termijn kan verlengd worden in een periode van sterke activiteit)

6.3. WAT DOEN ALS HET ARTIKEL NIET GESCHIKT?

De terugkeer is gratis: breng het product binnen 30 dagen naar de winkel, dan wordt er een ruil of creditering aangeboden. Je kunt geld terugkrijgen als je met een creditcard of bankpas of contant hebt betaald.

6.4. KOSTENBEDRAG EN VERZENDMODALITEIT

1. Frankrijk Metropolitane (Corsica inbegrepen)

 • Colissimo Woon: OFFERTE* (1,50 euro tegen ondertekening)
 • Postkantoren/ Pickup Relais / Pickup Station Consignes: BOD*

* Wordt alleen aangeboden op schoeisel waarvoor momenteel geen speciale acties worden uitgeschreven. Buiten toebehoren, juwelen, make-up en onderhoudsproducten

2. België

 • Colissimo Woon: OFFERTE* (1,50 euro tegen ondertekening)
 • Postkantoren/ Pickup Relais / Pickup Station Consignes: BOD*

* Levering wordt alleen aangeboden op schoeinen die niet in promotie staan. Behalve toebehoren, juwelen, make-up en onderhoudsproducten

3. Luxemburg

 • Colissimo Woonst tegen handtekening: 1,50€

7. Eigendomsvoorbehoud en overdracht van risico's

CHAUSSEA blijft volledig eigenaar van de verkochte producten totdat de volledige prijs, inclusief kosten, taksen en verplichte bijdragen, volledig werd geïnd.
De risico’s van de geleverde producten worden overgedragen op de Koper op het ogenblik van fysieke inbezitneming van het/de product(en) door de Koper zelf of dooreen door hem gemachtigde derde.

8. Klantenservice

Voor vragen, klachten, informatie over een van uw bestellingen, stelt CHAUSSEA een onbelast telefoonnummer ter beschikking (kost van een oproep in het Franse moederland): +33 9 69 39 54 00.
U kunt contact opnemen emt deze dienst van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 18u en op zaterdag van 8u30 tot 12u30.
Is de klantendienst telefonisch niet bereikbaar, kunt u hel bereiken via het contactformulier door hier te klikken.
Of per e-mail naar: sav@chaussea.com

9. Herroepingsrecht en ruilen

9.1 Uitoefening van het herroepingsrecht en retourmodaliteiten

Overeenkomstig artikel L221-18 van het Consumentenwetboek beschikt de Koper over een termijn van veertien (14) vrije dagen, te rekenen vanaf de dag van ontvangst van het pakje met de producten besteld door hemzelf of door de geadresseerde van de bestelling, om het artikel terug te sturen en de terugbetaling ervan te vorderen zonder boete, met uitzondering van de kosten van verzending en terugzending die ten laste van de koper zijn. CHAUSSEA staat een retour toe tot 30 dagen met inbegrip van de wettelijke termijn van 14 dagen. Gedurende deze periode kunt u de producten terugsturen zonder dat u hiervoor redenen hoeft aan te voeren of boetes hoeft te betalen.
De herroepingstermijn verstrijkt dertig dagen na de dag waarop u of een andere derde dan de door u aangewezen vervoerder het goed fysiek in bezit krijgt.
In geval van bestelling van verschillende afzonderlijk geleverde producten verstrijkt de herroepingstermijn 30 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt. Deze termijn gaat in op de dag volgend op de dag waarop de Koper of de geadresseerde van de bestelling het pakje met het laatst bestelde product ontvangt.

9.1.1. RETOUR NAAR DE AFZENDER CHAUSSEA WEB: TERUGBETALING

Om je artikelen retour te zenden:
Er is een formulier beschikbaar. Download het herroepingsformulier – Door hierop te klikken stuurt CHAUSSEA u via e-mail een bevestiging van een ontvangst van uw herroepingsverzoek.
U kunt uw retour ook rechtstreeks via uw klantenaccount doen. U beschikt over een termijn van 30 dagen vanaf de datum van ontvangst van de bestelling. U moet uw retour registreren:

 • Meld u aan bij uw CHAUSSEA-klantenaccount.
 • Selecteer "Mijn bestellingen" en klik op "Bekijken" voor de bestelling in kwestie.
 • Klik vervolgens op het tabblad "Retour aanmaken"
 • Selecteer het artikel dat u wil terugsturen
 • Herhaal deze bewerking als u meerdere items in dezelfde bestelling wilt terugsturen en klik op de knop "verzenden" om uw retour op te slaan
 • Ga vervolgens naar de rubriek "Mijn retourzendingen" om uw label af te drukken "retourzending bekijken" Bovenaan op de pagina staat een link "Uw label downloaden".
 • Steek de pakbon in je pakje met het paar dat je wilt terugsturen.
 • Plak uw eerder afgedrukte label op het pakket.
 • Verstuur uw pakje gratis op een postkantoor of bij een pick-uppunt

De verwerkingstijd door transporteur La Poste kan tot 1 week bedragen.
De pakjes moeten teruggestuurd in de oorspronkelijke verpakking en de niet gedragen of niet beschadigde artikelen.
Terugbetaling gebeurt, afhankelijk van de gebruikte betaalmethode bij het terugsturen van de bestelling, binnen maximaal 30 dagen na ontvangst van je pakje:
Indien het herroepingsrecht betrekking heeft op slechts een deel van de bestelling, wordt aan de koper medegedeeld dat de oorspronkelijke verzendkosten, betaald door de Koper, niet zullen terugbetaald worden.
Daarentegen wordt, wanneer het herroepingsrecht betrekking heeft op de volledige bestelling, aan de Koper medegedeeld dat de oorspronkelijke verzendkosten, betaald door de Koper, zullen terugbetaald worden ten belope van de kosten voor de standaard afleveringswijze.
In het geval van een betaling via uw bankrekening: Het geld wordt overgeschreven op uw bankrekening die werd gebruikt om uw bestelling te betalen.
In geval van een betaling met BANCONTACT: De klantendienst neemt contact op met de koper, opdat deze ons zijn IBAN meedeelt en de terugbetaling op deze bankrekening gebeurt.

Voor elke andere betalingswijze of ingeval eerdere terugbetalingen mislukt of niet mogelijk zijn, gebeurt de terugbetaling per cheque die naar het factuuradres wordt gestuurd.

9.1.2. RETOUR NAAR WINKEL: RUILEN OF BETAALD

Indien u dat wenst kunt u alle artikelen die u bestelde via internet gratis terugsturen naar al onze CHAUSSEA-winkels. U beschikt over een termijn van 30 dagen vanaf de datum van ontvangst van de bestelling. De lijst van onze winkels vindt u op www.chaussea.com.
Retourzendingen worden alleen geaccepteerd op vertoon van uw afleverbon in uw pakket. In de winkel wordt er niets terugbetaald, ruilen of uw tegoed laten crediteren kan wel.
U kunt het paar inwisselen tegen hetzelfde model of een ander product in de winkel, afhankelijk van de beschikbare voorraad.
Als de prijs dezelfde is, hoeft u dus niets te betalen.
Als de prijs hoger is, moet u het verschil tussen het geretourneerde artikel en het nieuwe product bijbetalen.
Als de prijs lager is, krijgt u het verschil terugbetaald in de vorm van een creditering. Indien de in punt 9.1 beschreven procedure en de daarin vermelde termijnen niet worden nageleefd, kan de cliënt zijn herroepingsrecht niet uitoefenen.

10. WETTELIJKE GARANTIES

CHAUSSEA vrijwaart de Koper van de verborgen gebreken van het product waarvan de beschikkingen zijn bepaald in artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek en van het gebrek aan overeenstemming dat voortvloeit uit de artikelen L.217 - 1 en volgende van het Verbruikswetboek.

CHAUSSEA vrijwaart de Koper van de verborgen gebreken van het product waarvan de beschikkingen zijn bepaald in artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek en van het gebrek aan overeenstemming dat voortvloeit uit de artikelen L.217 - 1 en volgende van het Verbruikswetboek.

 • CHAUSSEA vrijwaart de Koper van de verborgen gebreken van het product waarvan de beschikkingen zijn bepaald in artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek en van het gebrek aan overeenstemming dat voortvloeit uit de artikelen L.217 - 1 en volgende van het Verbruikswetboek.
 • beschikt over een termijn van twee (2) jaar vanaf de afgifte van het product om op te treden;
 • kan kiezen tussen reparatie en vervanging van het product, onder voorbehoud van de voorwaarden verbonden aan de kostprijs, bepaald in artikel L217-9 van het Wetboek van Consumentenzaken; en
 • is vrijgesteld van het leveren van het bewijs van het gebrek aan overeenstemming van het product binnen 24 (24) maanden na de afgifte van het product. De wettelijke garantie van overeenstemming is van toepassing ongeacht de eventueel verleende commerciële garantie.

De Koper kan beslissen om de vrijwaring tegen de verborgen gebreken van de verkochte zaak in de zin van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek in te roepen en kan in dat geval kiezen tussen de ontbinding van de verkoop of een vermindering van de verkoopprijs overeenkomstig artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.

Elke garantie is evenwel uitgesloten in geval van wangebruik, nalatigheid of niet-onderhoud door de Koper, zoals bij normale slijtage van het goed, ongeval of overmacht.

1. DE WETTELIJKE CONFORMITEITSGARANTIE

Er wordt aan herinnerd dat de consument die besluit te handelen in wettelijke garantie van overeenstemming:

een termijn van twee jaar krijgt vanaf de afgifte van het goed om te handelen; Kan kiezen tussen herstelling en vervanging van het goed, onder voorbehoud van de voorwaarden verbonden aan de kostprijs, bepaald in artikel L 217-9 van het Wetboek van Verbruik; Het bewijs van het gebrek aan overeenstemming van het goed moet niet worden geleverd binnen de 24 maanden na de afgifte van het goed.

De wettelijke gelijkvormigheidsgarantie is van toepassing ongeacht de eventueel verleende commerciële garantie.
Artikel L217-4 van het Wetboek van verbruik:
"De verkoper is verplicht een goed te leveren dat aan de overeenkomst voldoet en is aansprakelijk voor het bij de aflevering bestaande gebrek aan overeenstemming. Hij is tevens aansprakelijk voor gebreken in de overeenstemming die voortvloeien uit de verpakking, de montagevoorschriften of de installatie, wanneer deze overeenstemming op grond van het contract te zijnen laste werd gelegd of onder zijn verantwoordelijkheid is uitgevoerd. »
Artikel L217-7 van het Consumentenw:
"De gebreken van overeenstemming die zich voordoen binnen een termijn van zes maanden na de afgifte van het goed, worden geacht te bestaan op het tijdstip van afgifte, tenzij het tegendeel wordt bewezen. De verkoper kan dit vermoeden weerleggen indien dit niet verenigbaar is met de aard van het goed of het aangevoerde gebrek aan overeenstemming. »
Artikel L217-9 van het Consumentenwetboek:
"Bij gebrek aan overeenstemming kiest de koper tussen de herstelling en de vervanging van het goed. De verkoper kan de keuze van de koper afwijzen, indien deze keuze, gelet op de waarde van het goed of de omvang van het gebrek, kosten meebrengt die kennelijk onevenredig zijn aan de andere wijze. In gebeurlijk geval is hij dan gehouden, te handelen op de wijze die niet door de koper werd gekozen, tenzij dit onmogelijk is. »
Artikel L217-12 van het Consumentenwetboek:
"De vordering wegens gebrek aan overeenstemming verjaart twee jaar na de afgifte van het goed. »

2. DE GARANTIE TEGEN VERBORGEN GEBREKEN

De consument kan beslissen de waarborg in te zetten tegen verborgen gebreken van de verkochte zaak in de zin van artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek. In dat geval kan de consument kiezen tussen de ontbinding van de verkoop en een vermindering van de verkoopprijs, overeenkomstig artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek:
"De verkoper is gehouden tot de garantie wegens verborgen gebreken van de verkochte zaak die deze ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of die dit gebruik zo verminderen dat de koper het goed niet of slechts tegen een lagere prijs zou hebben verworven, indien hij de gebreken zou hebbengekend».
Artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek:
"In het geval van de artikelen 1641 en 1643 heeft de koper de keuze om de zaak terug te geven en de prijs terug te krijgen, of om de zaak te bewaren en zich een deel van de prijs te laten terug te geven. »

11. Intellectueel eigendom

Alle teksten, opmerkingen, boeken, illustraties en afbeeldingen die op de Site worden weergegeven, alsook de bijbehorende pagina's (zoals blogs, sociale media) zijn eigendom van CHAUSSEA, de enige eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten op deze documenten. Het is ten strengste verboden de Site van Chaussea.com geheel of gedeeltelijk over te nemen, tenzij CHAUSSEA daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven.
De door CHAUSSEA verspreide merken zijn gedeponeerde merken. Het reproduceren, nabootsten, het gebruik, het plaatsen, het schrappen of wijzigen van een gedeponeerd merk vormt een daad van namaak die strafrechtelijk vervolgd wordt

12. AANSPRAKELIJKHEID

12.1. HOEDANIGHEID

Vooraleer te bestellen verklaart de Koper dat hij volledig handelingsbekwaam is, waardoor hij zich persoonlijk of via zijn wettelijke vertegenwoordiger, kan verbinden voor wat betreft deze algemene verkoopvoorwaarden. CHAUSSEA kan in geen geval gehouden zijn de juridische draagkracht van zijn Kopers na te gaan. Indien een persoon die niet juridisch handelingsbekwaam is, artikelen op de website CHAUSSEA bestelde, zullen zijn wettelijk verantwoordelijken de volledige verantwoordelijkheid voor deze bestelling dragen en met name de prijs ervan moeten betalen.

12.2. AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

CHAUSSEA heeft voor alle stappen van het opnemen van de bestelling evenals voor de stappen na het sluiten van de overeenkomst een middelenverplichting. CHAUSSEA verbindt zich ertoe de op zijn site verkochte producten zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven, meer bepaald via de productfiche. De foto's worden ter informatie verstrekt en zijn niet contractueel van aard.
CHAUSSEA is alleen aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door haar grove nalatigheid of haar opzettelijke fout bewezen door de Koper, tot maximaal de waarde van de bestelling betaald door de KOPER.
De aansprakelijkheid van CHAUSSEA uit hoofde van de verplichtingen van deze AV kan niet worden aangegaan wanneer het niet-nakomen van zijn verplichtingen zou kunnen worden toegerekend aan de derde, met uitzondering van zijn medewerkers en lasthebbers, zelfs indien dit voorzienbaar was, aan de schuld van de Koper of aan overmacht, zoals hierna beschreven.
CHAUSSEA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor alle ongemakken of schade die aan het gebruik van het internetnetwerk verbonden zijn, met name in geval van onderbeking van de dienstverlenin, indringing van buitenaf, aanwezigheid van computervirussen, of van een als overmacht gekwalificeerd feit. Als overmacht wordt onder meer beschouwd elke gebeurtenis die zowel onszelf als onze leveranciers treft, zoals de vertraging of de productieverstoring die geheel of gedeeltelijk het gevolg is van een (al dan niet aangegeven) oorlog, stakingen, arbeidsconflicten, rellen, ongevallen, overstromingen, natuurrampen, vertraging in het vervoer, gebrek aan materieel, defecten van gereedschap, breuk van machines of uitrusting, ongeacht de oorzaak, brand, het stopzetten of verminderen van onze energie- of grondstoffenvoorziening. In dergelijke omstandigheden beschikt de verkoper over een extra termijn die aan de omstandigheden is aangepast om zijn verplichtingen na te komen.
Indien CHAUSSEA, eens deze bijkomende termijn verstreken is, dniet heeft voldaan aan zijn verplichtingen, kan de Koper zijn bestelling annuleren en moet CHAUSSEA hem alle bedragen terugbetalen die hij in toepassing van de overeenkomst heeft betaald.

13. GEOLOCALISERING

Bij de raadpleging van de Site kan de Koper CHAUSSEA toestemming geven om een geolocalisatie te maken volgens het IP-adres van de Koper teneinde deze terug te sturen naar de Franse of de Belgische site van CHAUSSEA. Door de geolocatie CHAUSSEA te aanvaarden zal de Koper tevens de winkel voorstellen die het dichtst bij de locatie ligt van de Koper.

Hiervoor volstaat het dat de Koper zijn locatiesysteem op zijn Smartphone/ computer / tablet toelaat om zijn locatie te delen, en op voorwaarde dat de Koper over het betreffende systeem beschikt.

De in dit verband verzamelde gegevens zullen worden verwerkt overeenkomstig het tabblad "Persoonsgegevens & Cookies"

14. Handtekening en bewijs

Het gebruik van de identificator en/of het wachtwoord van de Koper, het verstrekken van het bankkaartnummer en de definitieve validatie van de bestelling gelden als bewijs van de identiteit van de bestelling, dat ze opeisbaar gesteld wordt de daarmee overeenstemmende bedragen.
CHAUSSEA kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor het frauduleuze gebruik van deze informatie, waarbij in herinnering wordt gebracht dat het aan de Koper toekomt om de veiligheid van zijn online transacties te handhaven, bijvoorbeeld door zijn identificatiecode en/of wachtwoord niet te verstrekken.

15. Wijze van archivering van het contract

De archivering van de bestelbonnen en facturen gebeurt op een betrouwbare en duurzame drager, zodat deze overeenstemmen met een getrouwe en duurzame kopie overeenkomstig artikel 1379 van het Burgerlijk Wetboek.

De details van de bestellingen worden opgeslagen in het gedeelte "Mijn account" van de gebruiker. Het volstaat dat de gebruiker op "Mijn bestellingen" klikt en vervolgens op "Mijn bestelling bekijken" op de bestelling van zijn keuze.

16. Persoonsgegevens & Cookies

Bij uw bestelling zullen de verzamelde nominatieve gegevens geautomatiseerd verwerkt worden. Raadpleeg het tabblad "Persoonsgegevens" van de website voor meer informatie over dit onderwerp.

17. Doeltreffendheid van de clausules/contracten

Indien één of meer bepalingen van deze overeenkomst als ongeldig worden beschouwd of als zodanig worden verklaard bij wet, verordening of rechterlijke beslissing, behouden de andere bepalingen hun volledige kracht en draagwijdte. In dat geval stemmen de partijen ermee in te trachten elke nietige of niet-toepasselijk bepaling te vervangen door een geldige en toepasselijke bepaling die de werking van de verouderde bepaling zoveel mogelijk benadert.

18. Toepasselijk recht en geschil

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan de Franse wet. In geval van een geschil is de rechtbank in de woonplaats van de verweerder of, naar keuze, de werkelijke plaats van levering van de goederen, bevoegd.

De website is conform de Franse wetgeving. In geen geval biedt CHAUSSEA.COM garanties dat de lokale wetgeving die op u van toepassing is, wordt nageleefd wanneer u vanuit andere landen toegang krijgt tot de website www.chaussea.com. In geval van betwisting zal een minnelijke oplossing worden gezocht bij voorrang boven elke gerechtelijke vordering. Daartoe moet de Koper in eerste instantie contact opnemen met de CHAUSSEA-klantendienst via de volgende contactgegevens:

 • Contactformulier: hier
 • Telefoon: 09.69.39.54.00
 • E-mail: sav@chaussea.com
 • Adres: CHAUSSEA SAS SERVICE CLIENTS 105 Avenue Charles de Gaulle 54910 VALLEROY

Indien er geen minnelijke schikking wordt bereikt met CHAUSSEA, wordt de gebruiker geïnformeerd over de mogelijkheid om, naar keuze, een alternatieve geschillenbeslechtingsprocedure of een procedure voor de bevoegde rechtbanken in te leiden. De consument heeft het recht om gratis gebruik te maken van de bemiddelingsdienst BELMED, https://economie.fgov.be/fr/themes/line/belmed-mediation-en-ligne-des In geval van keuze voor een alternatieve geschillenbeslechting, en meer bepaald in geval van conventionele bemiddeling bij CHAUSSEA, brengt de Europese Commissie de gebruiker op de hoogte van de oprichting, online, van een platform voor geschillenbeslechting dat toegankelijk is op het volgende adres: https://ec.europa.eu/consumers/odr, bedoeld om eventuele klachten van consumenten te verzamelen en deze door te geven aan de bevoegde nationale ombudsmannen.

19. Taal van de Overeenkomst

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden bestaan in het Frans, het Nederlands en het Engels.

100% veilige betalingenVisa, MasterCard, PayPal
Snelle bezorgingBinnen 2 tot 5 dagen
Boek in de winkel in 1 uur aan je voeten
Gratis retourin 30 dagen